ss02
ss01
ss03

Zakres Działalności

Zakres Działalności

1. Prawo cywilne:

Zakres usług świadczonych przez Kancelarię w dziedzinie prawa cywilnego obejmuje udzielanie porad prawnych i opinii prawnych, wsparcie w negocjacjach, a także zastępstwo w postępowaniu przed Sądami powszechnymi i polubownymi.

W zakresie umów cywilnoprawnych Kancelaria oferuje ich sporządzanie, opiniowanie i analizę. Sporządzając lub opiniując umowy dla naszych Klientów uwzględniamy okoliczności i uwarunkowania jakie towarzyszą przedsięwzięciom, dla których mają być zawierane, starając się wszechstronnie zabezpieczyć ich interesy.

W zakresie prawa cywilnego Kancelaria świadczy również pomoc prawną z zakresu:

 •  ubezpieczeń majątkowych i osobowych, gwarancji ubezpieczeniowych, roszczeń o zadośćuczynienie i odszkodowanie;
 •  prawa własności i innych praw rzeczowych (ochrona własności lub posiadania, sprawy o zasiedzenie, sprawy o zniesienie współwłasności, służebności);
 •  roszczeń wynikających z naruszenia praw własności intelektualnej (praw autorskich oraz własności przemysłowej);
 •  spraw wieczystoksięgowych;
 •  o uznanie i stwierdzenie wykonalności orzeczeń sądów zagranicznych oraz sądów polubownych;
 •  spraw dotyczących roszczeń wynikających z zobowiązań (sprawy o zapłatę, o unieważnieni lub rozwiązanie umowy, sprawy o ustalenie istnienia stosunku prawnego, roszczeń z rękojmi oraz gwarancji);
2. Prawo gospodarcze i handlowe:

Przewagę rynkową i konkurencyjność przedsiębiorców tworzy się również poprzez wybór najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej, dostosowywanie wybranej formy do zmieniających się warunków wewnętrznych i zewnętrznych oraz sprawne podejmowanie bieżących decyzji korporacyjnych. Wybór formy realizacji zamierzonych planów gospodarczych oraz bieżące podejmowanie decyzji powinno być poprzedzone analizą aspektów prawnych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów Kancelaria oferuje:

 •  doradztwo w zakresie wyboru optymalnej formy realizacji zamierzonych celów gospodarczych;
 •  sporządzanie aktów założycielskich (umów spółek, statutów) oraz reprezentowanie Klientów w postępowaniach rejestracyjnych;
 •  bieżącą obsługę korporacyjną (sporządzanie zmian umów spółek i statutów, przygotowywanie protokołów ze zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy, reprezentowanie wspólników lub akcjonariuszy na zgromadzeniach wspólników lub walnych zgromadzeniach akcjonariuszy);
 •  doradztwo w procesie przekształceń, łączenia oraz podziale spółek;
 •  zastępstwo procesowe w sprawach o uchylenie oraz stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników lub walnych zgromadzeń akcjonariuszy
3. Prawo pracy:

Obciążenie przedsiębiorców obowiązkami prawnymi wynikającymi z faktu zatrudniania pracowników oraz możliwość zastosowania przez organy państwowe sankcji za ich nieprzestrzeganie wymusza na pracodawcach szczegółową znajomość przepisów kodeksu pracy i ustaw szczególnych. Dlatego też Kancelaria w zakresie prawa pracy oferuje:

 •  sporządzanie i opiniowanie umów o pracę, a także kontraktów menedżerskich
 •  sporządzanie i opiniowanie umów o zakazie konkurencji,
 •  sporządzanie i opiniowanie układów zbiorowych pracy,
 •  negocjacje ze związkami zawodowymi w przypadku zmiany aktów wewnątrzzakładowych, zwolnień grupowych itp.
 •  doradztwo w zakresie rozwiązywania stosunku pracy,
 •  sporządzanie i opiniowanie regulaminów pracy i regulaminów wynagradzania, układów zbiorowych pracy
 •  doradztwo w zakresie realizacji przez pracodawców obowiązku informowania pracowników i dokonywania z nimi konsultacji;
 •  reprezentowanie pracodawców w sporach sądowych z zakresu prawa pracy.

Kancelaria świadczy również pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych (pracowników) w zakresie udzielania porad prawnych i opinii prawnych, a także zastępstwa procesowego w sporach z pracodawcami o:

 •  przywrócenie do pracy,
 •  odszkodowanie za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę,
 •  wydanie lub sprostowanie świadectwa pracy, a także o napraw. szkody z tytułu niewydania w terminie lub wydania niewłaściwego świadectwa pracy
 •  mobbing oraz naruszenie zasady równego traktowania
 •  ustalenie istnienia stosunku pracy
4. Prawo administracyjne:

Wobec wielości przepisów prawa administracyjnego, w tym prawa podatkowego, rozbieżnościach w ich interpretacji oraz stosowaniu przez organy państwowe, Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:

 • sporządzania skarg, zażaleń oraz odwołań od decyzji organów administracyjnych;
 •  reprezentacji przed organami samorządu terytorialnego, administracji rządowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz w postępowaniu przed organami egzekucyjnymi w administracji;
 •  przygotowywania podań, wniosków i innych pism w postępowa administracyjnym;
 •  dochodzenia odszkodowań za szkody wywołane niezgodnym z prawem wykonywaniem władzy publicznej;
5. Prawo zamówień publicznych:

W zakresie prawa zamówień publicznych Kancelaria oferuje pomoc prawną w zakresie:

 • analizy przedmiotu zamówienia pod kątem wyboru optymalnego trybu udzielenia zamówienia
 •  sporządzania i weryfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ)
 •  sporządzanie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej
6. Prawo własności intelektualnej:

Mając na uwadze znaczenie praw własności intelektualnej dla działalności gospodarczej i budowy przewagi rynkowej, Kancelaria świadczy usługi w zakresie:

 • sporządzania i opiniowania umów dotyczących praw autorskich i własności przemysłowej;
 •  reprezentacji w sporach związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych i osobistych oraz praw własności przemysłowej,
 •  reprezentacji w sprawach z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji.